Bincware
algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BINCware

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (vanaf nu: AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen die tot stand zijn gekomen met Bincware. Met het doen van een bestelling gaat de koper akkoord met deze AV.

2. Uitsluitend deze AV zijn van toepassing op de gesloten overeenkomst. Voorwaarden van de kant van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Onder koper wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven, en daarmee akkoord is gegaan met de AV, om één of meerdere producten te leveren. Onder verkoper wordt verstaan: Bincware, geregistreerde merknaam van Bos en Couvée Industriële Vormgeving, model- en prototypebouw, gevestigd te Rotterdam. Bos en Couvée is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24234731.

4. Mocht er voor kortere of langere tijd afgeweken worden, al dan niet schriftelijk, van deze AV dan behoudt Bincware zich het recht voor alsnog deze AV strikt na te leven. De koper kan geen recht ontlenen aan het feit dat Bincware deze AV soepel toepast.

Prijzen en verzendkosten

5. De genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW.
Bincware behoudt zich het recht voor te alle tijden prijzen te kunnen wijzigen.

6. De verzendkosten en verpakkingskosten zijn binnen Nederland gratis.
- Voor verzendkosten buiten Nederland zie de Klantenservicepagina.
- Voor express-zendingen worden meerkosten berekend.
- Retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

Bestellingen, betalingen en leveringen

7. Bestellingen worden schriftelijk gedaan via de bincware.com internet-site, volgens de volgorde van handelingen aangegeven op de site.

8. Bincware is gerechtigd om bestellingen te weigeren of extra voorwaarden aan de levering te verbinden zonder opgaaf van redenen. Als een bestelling geweigerd wordt, wordt de koper daar van op de hoogte gesteld.

9. Betalingen geschieden uitsluitend op basis van vooruitbetaling, volgens de genoemde en door de koper gekozen betalingsmethoden op de internetsite van Bincware. Pas als de betaling volledig ontvangen is op het genoemde rekeningnummer wordt de bestelling als volledig gezien en afgehandeld.

10. De genoemde levertijden zijn ter indicatie. Bincware zal er alles aan doen om de producten binnen de genoemde levertermijn te leveren.
De koper kan zich geen rechten ontlenen aan de genoemde levertijden. Bincware is niet aansprakelijk voor schade geleden door het overschrijden van de levertijden.

11. Controleert u bij aflevering het pakket zorgvuldig. Bij beschadiging van het pakket dient u aantekening te maken of de bestelling te weigeren. Stelt u ons daarvan direct op de hoogte.
Wij proberen dan een passende oplossing te vinden. Voor het rerourzenden van het door transport beschadigde goederen worden de kosten door ons vergoed.

12. Als een zending u helemaal niet bereikt, wilt u dan binnen 30 dagen contact met ons opnemen. Met het 'track and trace' nummer proberen wij de bestelling te achterhalen.

13. Als er binnen 30 dagen na aflevering geen reaktie is van de kant van de koper, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op vervangingskosten of retourzendingen aangaande schade die ontstaan was door verzending of verpakking.

14. Voor verkeerde en/of vertraagde verzending van (bestel)gegevens en/of mededelingen ontstaan door het gebruik van internet en/of andere communicatiemiddelen tussen de koper en Bincware, kan Bincware niet aansprakelijk worden gesteld. Kosten gemaakt door verkeerd of onvolledig opgeven van gegevens worden doorberekend aan de koper.

15. Mochten er, ondanks de grote zorg die Bincware besteed bij het inpakken, onderdelen van het product missen, stelt u ons daar dan binnen 30 dagen van op de hoogte. Wij zullen het dan snel in orde maken.

Ruilen en retourneren

16. De koper heeft het recht het geleverde product binnen 8 dagen te ruilen dan wel retour te zenden als het niet aan zijn verwachtingen voldoet, mits het product niet gebruikt is, in de originele verpakking zit en onbeschadigd is. Stelt u ons daarvan op de hoogte. De termijn van 8 dagen gaat in vanaf de dag van aflevering. Na deze termijn is het product eigendom van de koper. De kosten voor retourzenden zijn voor rekening van de koper. Van de koper wordt verwacht dat hij de retourzending met zorg uitvoerd. Als er beschadigingen aan het product zijn, ontstaan door het onzorgvuldig retourzenden, zal er een compensatiebedrag in mindering worden gebracht, of het hele bedrag worden ingehouden. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt afgeleverd. Het restituerende bedrag zal na retour-ontvangst binnen 30 dagen terug geboekt worden op het door de koper opgegeven rekeningnummer.

17. Retourneren van speciaal voor koper geproduceerde items is niet mogelijk en vallen buiten deze regeling.

Garantie

18. De garantie termijn van de producten is 6 maanden. De garantie geldt niet op de tl-buizen van de envelamp en borstels van de shoe-shine. Neemt u eerst contact op met Bincware als u klachten heeft. We zullen een passende oplossing proberen te vinden.

Aansprakelijkheid

19. Bincware kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van haar producten. Alle producten zullen bij juist gebruik geen schade toebrengen aan mens, dier of omgeving. Indien Bincware toch aansprakelijk wordt gesteld, dan kan dit alleen voor directe schade en alleen ten hoogte van het factuurbedrag, tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Overmacht

20. Als overmacht aan de zijde van Bincware gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen die het voor bincware onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de overeenkomst te voldoen. Als overmacht in deze zin gelden: brand, diefstal, arbeidsongeschiktheid, electronische (communicatie) storingen, (vervoers)stakingen of ander calamiteiten. Overmacht geeft Bincware het recht de overeenkomst onder naar redelijkheid en billijke aangepaste voorwaarden uit te voeren. Overmacht verplicht Bincware niet tot het betalen van schadevergoedingen, hoe ook genaamd.

Eigendom en rechten

21. Alle geleverde producten blijven eigendom van Bincware totdat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op de koper op het moment van aflevering.

22. Op alle producten van Bincware rust het auteursrecht en het intellectuele en industriële eigendom, dat door de koper gerespecteerd dient te worden. Bincware kan niet garanderen dat er geen inbreuk wordt gedaan op intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden, maar probeert dat altijd te voorkomen.

23. Op alle overeenkomsten afgesloten met Bincware, als ook op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd rechter in Nederland.